ඔන්න මම ගෙනාවා නියම බ්ලොග් ගැජට් එකක් .Recent posts for blogger with thumbnails and Simple Spy මේ ගෑජට් එක බ්ලොගයට දාගන්නත් ලේසි එවගෙම බ්ලොගයට වටිනා සේවක් මේ තුලින් ඉටුකරනවා මෑස්සා ගෑජට් එකක් බ්ලොගය තුල නව වෙනසක් අත්විදින්නත් මරු මේ Recent posts for blogger with thumbnails and Simple ගෑජට් එක තුලින් අපේ බ්ලොගය තුල තියෙන Recent posts පෙන්වනවා .නිකන් නෙවේ පොස්ට් මාරුවේමින් තමයි පෙන්වන්නේ නියම ගෑජට් එකක් .. මේ ගෑජට් එක ඔයාලාගේ බ්ලොගය තුලට දාගන්න කෑමති අය ඉන්නවා නම් මම පහත සටහන් කරන විදිහට කරන්න වෑඩේ හරි ලේසි


මුලින්ම your dashboard click 'Design' > 'Edit Html'box එකක් ගන්න ඒතුල මම පහත දෙන කොර්ඩ් ටිකcopy /paste කරගන්න
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css" media="screen">
<!--

#spylist {
overflow:hidden;
margin-top:5px;
padding:0px 0px;
height:350px;
}
#spylist ul{
width:220px;
overflow:hidden;
list-style-type: none;
padding: 0px 0px;
margin:0px 0px;
}
#spylist li {
width:208px;
padding: 5px 5px;
margin:0px 0px 5px 0px;
list-style-type:none;
float:none;
height:70px;
overflow: hidden;
background:#fff url() repeat-x;
border:1px solid #ddd;
}

#spylist li a {
text-decoration:none;
color:#4B545B;
font-size:11px;
height:18px;
overflow:hidden;
margin:0px 0px;
padding:0px 0px 2px 0px;
}
#spylist li img {
float:left;
margin-right:5px;
background:#EFEFEF;
border:0;
}
.spydate{
overflow:hidden;
font-size:10px;
color:#0284C2;
padding:2px 0px;
margin:1px 0px 0px 0px;
height:15px;
font-family:Tahoma,Arial,verdana, sans-serif;
}

.spycomment{
overflow:hidden;
font-family:Tahoma,Arial,verdana, sans-serif;
font-size:10px;
color:#262B2F;
padding:0px 0px;
margin:0px 0px;
}

-->
</style>

<script language='JavaScript'>

imgr = new Array();

imgr[0] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";

imgr[1] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";

imgr[2] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";

imgr[3] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";

imgr[4] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";
showRandomImg = true;

boxwidth = 255;

cellspacing = 6;

borderColor = "#232c35";

bgTD = "#000000";

thumbwidth = 70;

thumbheight = 70;

fntsize = 12;

acolor = "#666";

aBold = true;

icon = " ";

text = "comments";

showPostDate = true;

summaryPost = 40;

summaryFontsize = 10;

summaryColor = "#666";

icon2 = " ";

numposts = 10;

home_page = "http://adare1.blogspot.com/";

limitspy=4
intervalspy=4000

</script>

<div id="spylist">
<script src='http://scriptabufarhan.googlecode.com/svn/trunk/recentpostthumbspy-min.js' type='text/javascript'></script>
</div>   දෑන් http://adare1.blogspot.com/ කියලා තියෙන එක මකලා ඔයාලාගේ අඩවියේ ලිපිනය දෙන්න (URL) දෑන් වෑඩේ හරි තව දෙයක් numposts = 10;මෙන්න මේ කොර්ඩ් එක වෙනස් කිරිම මගින් මේ තුල පෙන්වන පොස්ට් ප්‍රමානය අඩු වෑඩි කරගන්න පුලුවන් දෑන් Save මම තවත් මේ වෑනි බ්ලොග් ගෑජට් එකක් ගෑන ලිපියක් ලිවුවා ඒ ගෑනත් බලන්න කෑමතිනම් මේතනින් ඒ පොස්ට් එක වෙත යන්න.

3 comments

  1. Princess Thushy  

    බොහොම ස්තූතියි.... :D

  2. ADARE  

    @Princess Thushy -ඔයාට බොහොම ස්තුතියි අදහස් දෑක්විම සම්භන්දව .. :D

  3. දම්කිත්  
    This comment has been removed by the author.

Post a Comment

Archives

Image Crunch