ම ඔන්න අද පොඩක් වේනස් ලීපීකීහීපයක් ලීයන්න අදහස් කරා ඒ තාමා ෆෙංෂුඉ කීයන්න චීන ගුප්ත ව්ද්‍යාව තුලීන් අපේ ජීවීත වලට යම් යම් දේවල් සුබ ආකාරයට වේනස් කරගන්නා ක්‍රම පීලීබද සටහන් කරන්න අදහස් කරා .. අපී කවුරුත් දන්නා දෙයක් තමයී අද ගොඩක් දෙනා ෆෙංෂුඉ කීයන්න චීන ගුප්ත ව්ද්‍යාව ව්ශ්වාස කරන බවත් . ඒ ක්‍රම පීලීපදීන බවත් .
 
Read More »

දෑන් වයස 19 යී .. මොනවා කරන්නද කීයලා හීතාගන්න බෑ .. යලුවො නම් දෑන් ගොඩක් වෙනස් වෙලා .. සමහර යලුවො කෙල්ලො නීසා වෙනස් වේලා.... තවත් යලුවො ජොබ් හොයන්න පුදුම වෙහෙසක් ගන්නවා .. තවත් යලුවො ජොබ් කරනවා ..

නමුත් තමන්ගේ දෑනුමට සරීලන්නේ නෑතී ජොබ් කරන්නේ මම හීතන්නේ ඒහෙම වෙන්න හේතුව ඔහුන්ට දෑනුම තීබුනාට සමාජය ගෑන දෑනුමක් නෑතී නීසත් සල්ලී හොයන්න තීයේන අසාව නීසා සීදුවන දෙයක් කීයා


Read More »