නවත්වීමේ ෆෙංෂුඉ රහස් කීහීපයක් .

Read More »


ප වටා තීයෙන අත්භුත බලවේග .. අපී දන්න දෙයක් තමයී අපී වටා දෙවීවරු සහ හොල්මන් හා යක්ෂයීන් යන අත්භුත බලවේග ඈතී බව මේ පීලීබද නොයෙක් මත හා වීශ්වාස ගොඩ නෑගී තීබේ, බහුතරයක් පීරීස මේ දේවල් වීශ්වාස කරන්නේ නෑ .. මම අද මේ සම්භන්දව සදහන් කරන්න අදහස් කරනවා  මෙහෙමයී , දෙවීවරුන් අපීට කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කරගන්න පුලුවන් .

Read More »