ආදරය කොහොම කියන්නද ?

අපී හැමොම ආසයී ආදරය ලබන්න වීදීන්න හරියට ලස්සන ආදරනීය හීන්දී චීත්‍ර පටීයක තීයන කතාවක වගේ තමන්ගේ ආදරය පටන්ගන්නත් අවසානකරන්නත් අපී ආසයී .. ආදරයේ සුන්දර හැගීම් ගොඩක තනීවේලා ඒ සුන්දර හෑගීම් ගෑන හීතනකොට අපේ පුන්චී ආදරේන් පීරුන හීත් වලට දෑනේන සතුට කියලා නීම කරගන්න බෑරීතරම් .. මුල්වරට අවන්ක ආදරයක් අපේ හීත්වල ගොඩනෑගේන කොට අපේ හීත් වලට දෑනේන හෑගීම් පුදුමාකරයී .. ගෙවේන හෑම මොහොතක්ම ආදරෙන් සතුටේන් ඉන්න පුලුවන් නම් කොතරම් සුන්දර ද හීමීදීරී උදෑසන තණකොල පිස්සේ රෑදේන පීනී බීදුවක් වෑනී අපේ ජීව්තය කොතරම්
ලස්සන වේයීද ??...

2 comments

  1. Anonymous  

    ආදරය කියන්නෙ හිතට දැනෙන සොඳුරුම වගේම, අපිව ජීවත් කරවන හැඟීමක්

  2. ADARE  

    thanks msenarath ... oya 100% hari

Post a Comment