මෙම ලීපීය මගීන් මම දෑක්ව්මට අදහස් කරන්නේ මරණීන් මතු ජීව්තයක් ඇතීබව පීළීගෑනීමට තුඩු දෙන වෑදගත්ම සාක්ෂීයක් වු මරණාසන්න අත්දෑකීම් පීලීබදව කරුණු ස්වල්පයක් සාකච්ජා කීරීමට ය .. රේමන්ඩ් මුඩ් වීසීන් 1975 දී ප්‍රථමවරට ප්‍රකාශයට පත් කල LIFE AFTER LIFE ග්‍රන්ථ යෙනී. 
මීනීසකු මරණයට පත්ව්මෙන් පසු සීරුරේන් යමක් ඉවත්වනනේය .. මරණාසන්න අවස්ථාවේදී ද භෞතීක සීරුරෙන් යමක් ඉවත් ව අවට සීදුවන සීදුව්ම් තමන් ශල්‍යාගාරයක මේසය මත වෑතීර පවත්නා තමාගේ සීරුර ද දකීමීන් අවකාශය තුල සෑරීසරමීන් සීටීන්නේය ... මෙය ම්නීසා පරන ඇදුමක් ඉවතලා අලුත් ඈදුමක් අදීන්නාක් මෙන් මරනයේ දී පන්චස්කන්ධය යෑර දමන ආත්මය නෑවත උපතක් ලෑමීමේදී නව පන්චස්කන්ධයක් හෙවත් නව සීරුරකට පීව්සෙන්නේය ඒබෑව්න් මරණයේ දී ආත්මය සීරුර හෑර දමා ඉවත් වන්නේය ඒසේ ඉවත් වන්නේ ආත්මය ද ව්ඥනය ද මනො කාය ද යන්න පීළීබද යම් යම් මත භේද ඇතී බව ද සදහන් කල යුතුය . කෙසේ වුවත් භෞතීක සීරුරට පරීබාහීරව යම් ආකාරයක පෑවෑත්මක් ඇතී යමක් මීනීසා වෙත පවතීන බව බව අපීට පීලීගෑනීමට සීදුවේ .. ඒක් රොගීයේක් හදීසී හදවත් රොගයක් වෑළදීම නීස හදවත ක්‍රීයා වීරහීතව සීටී කාලය තුල දී තමන් සීරුරේන් බෑහෑරව අහසේ පාවෙමීන් සීටී ආකාරයත් , එම කාලය තුළ උමගක් වෑනී දෙයක් තුලීන් ගමන් කල අන්දමත් එම උමග කෙළවර වු වීශාල ආලොකයක් සහීතක සහීත ප්‍රදේශයකදී තමන්ගේ මීය ගීය කීට්ටු ඥතීන් හමුව් , ඔවුන් සමග කතාබස් කල අන්දම රොගීන් පීරීසක් වීසීන් වීස්තර කරනු ලෑබ ඇත .. වරක් තවත් රොගීයකු තම වෙද්‍යරයා සමග පසුව පෑවසුවේ ශලයකර්මයට සහභාගී ව ඉතා කාර්යක්ෂමව ක්‍රීයා කරමීන් සීටී වෙද්‍ය වරයාගේ පෑලද සීටී සුදු කබායේ සක්කුවේ ගසා තීබු පෑනක් බීමට වෑටී ශලයාගාරයේ අල්මාරීයක් යටට ව්සීව් යන අන්දම තමා අහසේ පාවෙමීන් නීරීක්ෂණය කලා බවය .. ඒ බව ඉමහත් සේ ව්ශවාසයට වෙද්‍යවරයා පත් වුයේ තමන් ගේ නෑතී වු පෑන ශල්‍යාගාරය තුල ඈතී අල්මාරීය යට බීත්තීයක් අසලට වීසීවී තීබී සොයාගෑනීමෙන්ය... ... මරණාසන්න අත්දෑකීමකට මුහුන දුන්න සෑම රොගීයකුම පාහේ තම වෙද්‍යවරුන්ට වෑදගත් කරුනුකීහීපයක් :- 01 . මරණයට ඇතීබීය මේ වන ව්ට මුලු මනීන් පාහේ පහව ගොස් තීබේ.. 02. මරණයට පත්ව්ම ඉතා වේදනා ගේනදේන අත්දෑකීමක් නොව . ඉතා පහසු සරල හා සුවදායක අත්දෑකීමක් වේ .. 03. ජීව්තය උපතත් සමග ආරම්භවීමත් මරනය සමග කෙළවර වීමත් ස්ථීරවම සීදුනොවේ . 04. ජීවීතය කෙටී බෑවීන් කාලය සතුටන් ගත කළ යුතුය ..05. ජීවීතේම ඇතී සුන්දරම දේය වන්නේ ආදරයයී,, මම ඉදීරීයට මනො කාය පීලීබදව තව ලීපී කීහීපයක් පලකරන්න අදහස් කරමී ..
ඉදීරීයට බලාපොරොත්තුවන්න.........

2 comments

  1. හසී  

    මමත් කියවන්න කැමති මාතෘකාවක්... දිගටම ලියන්න..

  2. ADARE  

    thanks

Post a Comment