තවත් Exclusive Sharing Is Sexy Social Bookmark බ්ලොග් ගැජට් එකක් බලන්න ඔයාලාගෙ බ්ලොගයට මෙ ගැජට් එකක් ගැලපෙනවාද කියලා .

මෙ ගැජට් ගෑන ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න නම් දෙයක් නැ ,Sharing -Bookmark ගැජට් තුලින් කරන්නෙ අපේ බ්ලොගයේ තියෙන ලිපි (Sharing ) කිරිමක් බ්ලොගයෙ Traffic වැඩිකරගන්නත් කරගන්නත් Sharing -Bookmark ගැජට් උදවු වෙනවා කැමතිනම් මෙ ගැජට් එක බ්ලොගයට දාගන්න මම පහත සටහන් කරලා තියෙන විදිහට කරන්න .. ඉට කලින් මම මෙ ගැජට් එක දාපු බ්ලොගයක් බලන්න මෙතන කික් කරන්න (Demo) දෑන් මෙ ගැජට් එක බ්ලොගයට දාගන්න මුලින්ම


In your Blogger dashboard click > Design > Edit Html > Tick The Expand Widget Templates Box. කරගන්න දෑන් Ctrl+F යතුර වරක් ඔබන්න දැන් පහතින් එනfind box තුලට මේ
<data:post.body/>

කොර්ඩ් එකcopy /paste හොයාගන්න දැන් හොයාගත් කොර්ඩ් එකට පහතින් මම දෙන කොර්ඩ් ටික copy /paste කරගන්න
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!--Start Sharing Is Sexy Bookmark -->
<style>
img{border:0;}
#wrapper{width:488px; height:110px; background-image:url(http://kwout.com/cutout/b/wb/w9/4x5.jpg); position:relative; background-repeat:no-repeat; background-color:transparent;}
#wrapper ul{position:absolute; width:600px; top:42px; left:3px; list-style-type:none;}
#wrapper li{float:left;}
</style>

<div id='wrapper'>
<ul>
<li>
<!-- Facebook -->

<a expr:href='&quot;http://www.facebook.com/share.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' target='_blank'><img alt='Share On Facebook' height='48' src='http://1.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TOPKQeEk1gI/AAAAAAAACLk/eGPtSpX9oVE/s1600/facebook.png' width='48'/></a>
</li>
<li>
<!-- Digg -->

<a expr:href='&quot;http://digg.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' target='_blank'><img alt='Digg This Post' height='48' src='http://1.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TOPKPyzrWaI/AAAAAAAACLg/32heNEebjzY/s1600/digg.png' width='48'/></a>
</li>
<li>

<!-- Stumbleupon -->

<a expr:href='&quot;http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' target='_blank'><img alt='Stumble This Post' height='48' src='http://3.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TOPKTrYbJeI/AAAAAAAACL8/7M6z0uqhBTQ/s1600/stumbleupon.png' width='48'/></a>
</li>

<li>
<!-- Twitthis -->

<a expr:href='&quot;http://twitthis.com/twit?url=&quot; + data:post.url' rel='nofollow' target='_blank'><img alt='Tweet This Post' height='48' src='http://3.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TOPKOrWQ0gI/AAAAAAAACLU/563Cs2bQsUI/s1600/twitter.png' width='48'/></a>
</li>

<li>
<!-- Delicious -->

<a expr:href='&quot;http://del.icio.us/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' target='_blank'><img alt='Save Tis Post To Delicious' height='48' src='http://2.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TOPKPFpmg-I/AAAAAAAACLY/FYPBIJQs-8Y/s1600/delicious.png' width='48'/></a>
</li><li>

<!-- Design Float -->

<a expr:href='&quot;http://www.designfloat.com/submit.php?url=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' target='_blank'><img alt='Float This Post' height='48' src='http://2.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TOPKPhDYmDI/AAAAAAAACLc/RK1FB0C426s/s1600/designfloat.png' width='48'/></a>
</li><li>
<!-- Reddit -->

<a expr:href='&quot;http://www.reddit.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' target='_blank'><img alt='Share On Reddit' height='48' src='http://4.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TOPKS4X4JPI/AAAAAAAACL0/3RqhWZGu9s8/s1600/reddit.png' width='48'/></a>
</li><li>
<!-- LinkedIn -->

<a expr:href='&quot;http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' target='_blank'><img alt='Share On LinkedIn' height='48' src='http://3.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TOPKSPbCvuI/AAAAAAAACLs/8iseTpNfO_Y/s1600/linkedin.png' width='48'/></a>
</li></ul></div><br/>
<!--End Sharing Is Sexy Bookmark -->
</b:if>

දෑන් හරි Save Template බලන්න දෑන් ඔයාලාගෙ බ්ලොගය තුල ඇති Exclusive Sharing Is Sexy Social Bookmark ගැජට් එක .. තවත් මෙවෑනි ගැජට් එකක් ගැන ලිපියක් ඇති මෙතනින් කික් කරලා බලන්න ඒ ගැජට් ඒක ගැලපෙනවාද කියලා ඔයාලාගෙ බ්ලොගයට ..

0 comments

Post a Comment