ඔන්න මම අද ගෙනවා බ්ලොග් කරන අයට වැදගත් වේ කියලා ලිපියක් ලිපියක් කිවුවාට ලිපියක්ම නෙවේ පොතක්Free SEO EBook and Tips For Search Engine Optimization මට නම් මෙ පොත වැදගත් වුනා මගේ අඩවි Seo කරගැනිමට


..http://sitesubmiturl.com/free-manual-submission.php අඩවියට ගිහිල්ලා ඔයාලාගේ බ්ලොගය Search Engine වලට එකතුකරගන්නත් පුලුවන් ..
මේFree SEO EBook and Tips For Search Engine Optimization පොතෙන් වෑදගත් වේවි කියලා හිතපු ටිකක් පොස්ට් එකක් තුලට එකතු කරා ඔයාලාට පොතම බාගන්න ඔන නම් මෙතනින් බාගන්න


Title TagThe Title tag is an important part of a Website. It is a short description of the page, and the most important words should go first. Every HTML (web page) should have a Title tag and all Title tags should be unique. Don't use the same Title tag for multiple documents. It should be inserted into the header of your web page and looks like this:<head> <TITLE>Professional Marketing Tips</TITLE> </head>Tips


1.It should always appear immediately after the opening tag.

2.It should be specific keywords and phrases.

3.Use only keywords and phrases that are in the body text on your page.

4.May use the same keyword twice to attain reasonable keyword density, but be sure that you don't put the same words right next to each other or more than twice.

5. 6 - 12 words ( less than 60 characters ) is a good length for a title tag.

6.Consider using both singular and plural forms of the keywords.

7.It should be read like a phrase that makes some grammatical and logical sense, not collection of keywords.

8.Try to place your primary keywords at the starting of the tag.

9.Keep the words in title case ( eg: Professional Marketing Tips )

10.Make sure to avoid using search engine stop words or words like Home, Default, Internet or Index.

11.Avoid using superlatives in your title (e.g. the best, fastest, cheapest, leader )

12.Try to minimize the use of commas in this tag.

13.Strive for a keyword density of 25-35% for each keyword.

14.Always remember to close this tag (eg: )

15.All pages MUST have a unique and descriptive keyword phrase in the title. (One page on your site might be seen as more relevant for a particular keyword when compared to another)

16.Try to keep title tags as unique as possible in each pages in your website.

17.Do not change the title tag regularly.Bad practice:

<title>Kerala,Rivers,Backwaters,Tourism,Hotels</title>
<title>Coir rugs coir doormat coir exporter coir products</title>


Good practice:

<title>Kerala - Land of Rivers and Backwaters</title>
<title>Natural Coir Doormats and Coir rugs Exporter</title>


The basic syntax for Meta Tags is:

<head>

<TITLE>Your Page Title Goes Here</TITLE>

<META name=”description” content=”type your description here”>

<META name=”keywords” content=”type, your, keywords, keyword phrase here”>

</head>Tips On META Description Tag

<META name="Description" content="Your descriptive sentence goes here.">

1.Write it in sentence structure.

2.Should be relevant to the similar 25-30 word (under 150 characters) description of the first text within the visible page.

3.Do not repeat your keywords more than 3 times in description tag. If you need, make alternatives (e.g. 'prescription' and 'prescriptions' can be used 3 times each).

4.Minimize the use of "stop words" such as "and, the, of".

5.Keyword phrases that appear earliest in the Meta description will generally receive higher ranking value.

6.Try to include this tag in all pages by describing the content and it should be unique.

7.Don't load your Meta description with only keywords.

8.Strive for 6%-20% keyword density.

9.Use different Meta description tag for each pages.Tips On META Keyword Tag

<META name="keywords" content="your keywords, go here, separated by a comma">

1.Keep 100 to 250 characters to get better results.

2.Start with the most important and then proceed to less important.

3.Use keywords/Phrases

4.Do not repeat any word more than 3 times.

5.Do not place repeated keywords close together.

6.If your site has content of interest to a specific geographic location be sure to include the actual location in your keyword Meta.

7.Use keywords that are actually on the page and reflect the essence of your content.

8.Try to use keywords in your Meta keywords tag with comma, not by space.

9.Try to use small case in keyword/phrases (eg: replace the keyword phrase - "Website Design" with "website design")

10.Strive for 4%-10% keyword density.

1 comments

  1. prasanthi  

    This is very important information for the seo developers. Thank you for sharing.
    bigo live signup

Post a Comment