මම ඔන්න අද නව වේනසකටත් ඒක්ක අරගේන අවා ඔයලාගේ බ්ලොග් ඒක ලස්සන කරගන්න දාගන්න පුලුවන් Share ගෑජ්ට් ඒකක් සෑගවීලා ඉන්න Share [sexy social bookmarks ] ගෑජ්ට් ඒකක් බ්ලොග් ඒකට දාගන්න හෑටී තමයී මම අද කීයන්න යන්නේ . ඔයලාත් කෑමතී නම් මේ ගෑජ්ට් ඒක ඔයලාගේ බ්ලොග් අඩවීයට දාගන්න . මම පහත සටහන් කරන අකාරයට කරන්න .දෑන් වෑඩේට පටන්ගමු . මුලීන්ම ඔයලාගේ බ්ලොග් ඒකේ Dashboard > Design > Edit Html > යන්න..මතක ඇතුව Expand Widget Templates තැනට හරිය දෙන්න.දැන් ඔයලා යතුරු පුවරුවේ Ctrl+F ඔබන්න.දැන් ඔයාලට ලැබේයි සේර්ච් බාර් එකක්.find යන තෑන box එකට </head> කියලා ටයිප් කරන්න..දැන් HTML box එකේ </head> code එක Highlight වෙලා තියෙනවා පෙනෙයි.දැන් ඔයලා </head> කොඩ් එකට ඉහලීන් මම පහල දිලා තියෙන කොඩ් එක Copy,past කරන්න.

<script src='http://code.jquery.com/jquery-latest.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function() {
// xhtml 1.0 strict way of using target _blank
jQuery(&#39;.sexy-bookmarks a.external&#39;).attr(&quot;target&quot;, &quot;_blank&quot;);
// this block sets the auto vertical expand when there are more than
// one row of bookmarks.
var sexyBaseHeight=jQuery(&#39;.sexy-bookmarks&#39;).height();
var sexyFullHeight=jQuery(&#39;.sexy-bookmarks ul.socials&#39;).height();
if (sexyFullHeight&gt;sexyBaseHeight) {
jQuery(&#39;.sexy-bookmarks-expand&#39;).hover(
function() {
jQuery(this).animate({
height: sexyFullHeight+&#39;px&#39;
}, {duration: 400, queue: false});
},
function() {
jQuery(this).animate({
height: sexyBaseHeight+&#39;px&#39;
}, {duration: 400, queue: false});
}
);
}
// autocentering
if (jQuery(&#39;.sexy-bookmarks-center&#39;)) {
var sexyFullWidth=jQuery(&#39;.sexy-bookmarks&#39;).width();
var sexyBookmarkWidth=jQuery(&#39;.sexy-bookmarks:first ul.socials li&#39;).width();
var sexyBookmarkCount=jQuery(&#39;.sexy-bookmarks:first ul.socials li&#39;).length;
var numPerRow=Math.floor(sexyFullWidth/sexyBookmarkWidth);
var sexyRowWidth=Math.min(numPerRow, sexyBookmarkCount)*sexyBookmarkWidth;
var sexyLeftMargin=(sexyFullWidth-sexyRowWidth)/2;
jQuery(&#39;.sexy-bookmarks-center&#39;).css(&#39;margin-left&#39;, sexyLeftMargin+&#39;px&#39;);
}
});
</script>

<style type='text/css'>
div.sexy-bookmarks{margin:20px 0 0 0; border: 0;outline: none;clear:both !important}
div.sexy-bookmarks-expand{height:29px; overflow:hidden}
.sexy-bookmarks-bg-sexy, .sexy-bookmarks-bg-love{background-image:url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/_T46SliM0-PI/TCFkPDH5OYI/AAAAAAAAAeM/ezhvTzyOva4/sexytrans.png&#39;) !important; background-repeat:no-repeat}
div.sexy-bookmarks-bg-love{padding:26px 0 0 10px; background-position:left -1148px !important}
div.sexy-bookmarks ul.socials{width:95% !important; margin:0 !important; padding:0 !important; float:left}
div.sexy-bookmarks ul.socials li{display:inline !important; float:left !important; list-style-type:none !important; margin:0 !important; height:29px !important; width:60px !important; cursor:pointer !important; padding:0 !important}
div.sexy-bookmarks ul.socials li:before, div.sexy-bookmarks ul.socials li:after, div.sexy-bookmarks ul.socials li a:before, div.sexy-bookmarks ul.socials li a:after{content:none !important}
div.sexy-bookmarks ul.socials a{display:block !important; width:60px !important; height:29px !important; text-indent:-9999px !important; background-color:transparent !important}
div.sexy-bookmarks ul.socials a:hover{background-color:transparent !important}
.sexy-digg, .sexy-digg:hover, .sexy-reddit, .sexy-reddit:hover, .sexy-stumbleupon, .sexy-stumbleupon:hover, .sexy-delicious, .sexy-delicious:hover, .sexy-yahoobuzz, .sexy-yahoobuzz:hover, .sexy-blinklist, .sexy-blinklist:hover, .sexy-technorati, .sexy-technorati:hover, .sexy-facebook, .sexy-facebook:hover, .sexy-twitter, .sexy-twitter:hover, .sexy-myspace, .sexy-myspace:hover, .sexy-mixx, .sexy-mixx:hover, .sexy-scriptstyle, .sexy-scriptstyle:hover, .sexy-designfloat, .sexy-designfloat:hover, .sexy-comfeed, .sexy-comfeed:hover, .sexy-newsvine, .sexy-newsvine:hover, .sexy-linkedin, .sexy-linkedin:hover, .sexy-google, .sexy-google:hover, .sexy-friendfeed, .sexy-friendfeed:hover{background:url(&#39;http://bnote.googlecode.com/files/sexy-sprite-new.png&#39;) no-repeat !important;border: 0;outline: none;}
.sexy-digg{background-position:-980px bottom !important}
.sexy-digg:hover{background-position:-980px top !important}
.sexy-reddit{background-position:-700px bottom !important}
.sexy-reddit:hover{background-position:-700px top !important}
.sexy-stumbleupon{background-position:-630px bottom !important}
.sexy-stumbleupon:hover{background-position:-630px top !important}
.sexy-delicious{background-position:-1190px bottom !important}
.sexy-delicious:hover{background-position:-1190px top !important}
.sexy-yahoobuzz{background-position:-1120px bottom !important}
.sexy-yahoobuzz:hover{background-position:-1120px top !important}
.sexy-blinklist{background-position:-1260px bottom !important}
.sexy-blinklist:hover{background-position:-1260px top !important}
.sexy-technorati{background-position:-560px bottom !important}
.sexy-technorati:hover{background-position:-560px top !important}
.sexy-myspace{background-position:-770px bottom !important}
.sexy-myspace:hover{background-position:-770px top !important}
.sexy-twitter{background-position:-490px bottom !important}
.sexy-twitter:hover{background-position:-490px top !important}
.sexy-facebook{background-position:-1330px bottom !important}
.sexy-facebook:hover{background-position:-1330px top !important}
.sexy-mixx{background-position:-840px bottom !important}
.sexy-mixx:hover{background-position:-840px top !important}
.sexy-scriptstyle{background-position:-280px bottom !important}
.sexy-scriptstyle:hover{background-position:-280px top !important}
.sexy-designfloat{background-position:-1050px bottom !important}
.sexy-designfloat:hover{background-position:-1050px top !important}
.sexy-newsvine{background-position:left bottom !important}
.sexy-newsvine:hover{background-position:left top !important}
.sexy-google{background-position:-210px bottom !important}
.sexy-google:hover{background-position:-210px top !important}
.sexy-comfeed{background-position:-420px bottom !important}
.sexy-comfeed:hover{background-position:-420px top !important}
.sexy-linkedin{background-position:-70px bottom !important}
.sexy-linkedin:hover{background-position:-70px top !important}
.sexy-friendfeed{background-position:-1750px bottom !important}
.sexy-friendfeed:hover{background-position:-1750px top !important}
.sexy-link{ margin-left:25px; float:left}
.sexy-link A{padding:10px 0; width:470px; text-align:right; border:0; outline:none}</style>දෑන් මම කලීන් සටහන් කර තීබේන අකාරයට <data:post.body/> කොර්ඩ් සොයාගන්න <data:post.body/> ඒකට ඉදීරීයේන මම පහල සටහන් කර තීබේන කොර්ඩ් ඒක copy / paste කරගන්න .

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-love' style='margin:20px 0 0 0 !important; padding:25px 0 0 10px !important; height:29px;/*the height of the icons (29px)*/ display:block !important; clear:both !important;'>
<ul class='socials'>
<li class='sexy-delicious'><a class='external' expr:href='&quot;http://del.icio.us/post?url=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Share this on del.icio.us'>Share this on del.icio.us</a></li>
<li class='sexy-digg'><a class='external' expr:href='&quot;http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Digg this!'>Digg this!</a></li>
<li class='sexy-stumbleupon'><a class='external' expr:href='&quot;http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon'>Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a></li>
<li class='sexy-reddit'><a class='external' expr:href='&quot;http://reddit.com/submit?url=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Share this on Reddit'>Share this on Reddit</a></li>
<li class='sexy-google'><a class='external' expr:href='&quot;http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Add this to Google Bookmarks'>Add this to Google Bookmarks</a></li>
<li class='sexy-twitter'><a class='external' expr:href='&quot;http://twitter.com/home?status=Reading: &quot; + data:blog.title + &quot; - &quot; + data:post.url + &quot; (@NAME)&quot;' rel='nofollow' title='Tweet This!'>Tweet This!</a></li>
<li class='sexy-facebook'><a class='external' expr:href='&quot;http://www.facebook.com/share.php?u=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Share this on Facebook'>Share this on Facebook</a></li>
<li class='sexy-mixx'><a class='external' expr:href='&quot;http://www.mixx.com/submit?page_url=&quot; + data:post.url' rel='nofollow' title='Share this on Mixx'>Share this on Mixx</a></li>
<li class='sexy-comfeed'><a class='external' expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' rel='nofollow' title='Subscribe'>Subscribe</a></li>
<li class='sexy-yahoobuzz'><a class='external' expr:href='&quot;http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=&quot; + data:post.url' rel='nofollow' title='Buzz up!'>Buzz up!</a></li>
<li class='sexy-linkedin'><a class='external' expr:href='&quot;http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Share this on Linkedin'>Share this on Linkedin</a></li>
<li class='sexy-designfloat'><a class='external' expr:href='&quot;http://www.designfloat.com/submit.php?url=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Submit this to DesignFloat'>Submit this to DesignFloat</a></li>
<li class='sexy-technorati'><a class='external' expr:href='&quot;http://technorati.com/faves?add=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Share this on Technorati'>Share this on Technorati</a></li>
<li class='sexy-scriptstyle'><a class='external' expr:href='&quot;http://scriptandstyle.com/submit?url=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Submit this to Script &amp; Style'>Submit this to Script &amp; Style</a></li>
<li class='sexy-myspace'><a class='external' expr:href='&quot;http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Post this to MySpace'>Post this to MySpace</a></li>
<li class='sexy-blinklist'><a class='external' expr:href='&quot;http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Share this on Blinklist'>Share this on Blinklist</a></li>
<li class='sexy-friendfeed'><a class='external' expr:href='&quot;http://friendfeed.com/?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Share this on FriendFeed'>Share this on FriendFeed</a></li>
<li class='sexy-newsvine'><a class='external' expr:href='&quot;http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=&quot;+ data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' title='Seed this on Newsvine'>Seed this on Newsvine</a></li>
</ul>
<div style='clear:both;'/>
</div>
</b:if>දෑන් save කරන්න
ඒල දෑන්නම් වෑඩේ හරී. ඔයලාගේ මේ ගෑන අදහස් තීයේනවානම් කොමන්ට් කරන්න

1 comments

  1. -HacKrisH- නොහොත් හැක්ක්‍රිෂ්  

    bohoma sthuthi macho oyata ela. thankzzzzz

Post a Comment