ඔන්න මම අද ගෙනවා ඔයාලගේ බ්ලොග් ඒකට දාගන්න නීයම ගෑජට් ඒකක් Featured Posts Auto Slider කෑමතීද ඔයාලගේ අලුත් බ්ලොග් පොස්ට් පෙන්වන්න . මම හීතනවා කට්ටීය වෑඩේට කෑමතී වේයී කීයල .මුලීන්ම බ්ලොග් කරන්න පටන්ගත්ත කලේ මමත් මේ වගේ ගෑජට් ඒකක් සේව්වා .

කොහොම නමුත් ඔයාලගේ බ්ලොග් අඩවීයට මේ ගෑජට් ඒක දාගේන බලන්න .. මේ Featured Posts Auto Slider ගෑජට් එක බ්ලොග් අඩවීයට දාගන්න කෑමතී අය මම පහත සටහන් කරන වීදීයට වෑඩේ කරගේන යන්න


මුලීන්ම dashboard--> layout- -> Edit HTML යන්න , ඉන් පසු Crrl+F යතුර 1 වරක් ඔබන්න ඔයාලට බාර් එකක් ලෑබේ ඒ බාර් ඒකේ find box එකට මේ </head> කොර්ඩ් ඒක copy /paste කරගන්න ඉට පස්සේ ඔයාලගේ Edit HTML box ඒකේ මේ </head> කොර්ඩ් ඒක හයීලයීට් වේලා තීයේනවා පේනේ. ඒ කොර්ඩ් එකට පසුපසීන් මම පහල දෙන කොර්ඩ් ටීක කරගන්න ..
<script src='http://bnote.googlecode.com/files/mootools-1.2.1-core-yc.js' type='text/javascript'></script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

//MooTools More, <http://mootools.net/more>. Copyright (c) 2006-2008 Valerio Proietti, <http://mad4milk.net>, MIT Style License.



//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
This file is part of JonDesign's SmoothGallery v2.1beta1.

JonDesign's SmoothGallery is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

JonDesign's SmoothGallery is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with JonDesign's SmoothGallery; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Main Developer: Jonathan Schemoul (JonDesign: http://www.jondesign.net/)
Contributed code by:
- Christian Ehret (bugfix)
    - Nitrix (bugfix)
    - Valerio from Mad4Milk for his great help with the carousel scrolling and many other things.
    - Archie Cowan for helping me find a bugfix on carousel inner width problem.
    - Tomocchino from #mootools for the preloader class
    Many thanks to:
    - The mootools team for the great mootools lib, and it's help and support throughout the project.
    - Harald Kirschner (digitarald: http://digitarald.de/) for all his great libs. Some used here as plugins.
*/

/* some quirks to circumvent broken stuff in mt1.2 */
function isBody(element){
    return (/^(?:body|html)$/i).test(element.tagName);
};
Element.implement({
    getPosition: function(relative){
        if (isBody(this)) return {x: 0, y: 0};
        var el = this, position = {x: 0, y: 0};
        while (el){
            position.x += el.offsetLeft;
            position.y += el.offsetTop;
            el = el.offsetParent;
        }
        var rpos = (relative) ? $(relative).getPosition() : {x: 0, y: 0};
        return {x: position.x - rpos.x, y: position.y - rpos.y};
    }
});

// declaring the class
var gallery = {
    Implements: [Events, Options],
    options: {
        showArrows: true,
        showCarousel: true,
        showInfopane: true,
        embedLinks: true,
        fadeDuration: 500,
        timed: false,
        delay: 9000,
        preloader: true,
        preloaderImage: true,
        preloaderErrorImage: true,
        /* Data retrieval */
        manualData: [],
        populateFrom: false,
        populateData: true,
        destroyAfterPopulate: true,
        elementSelector: "div.imageElement",
        titleSelector: "h3",
        subtitleSelector: "p",
        linkSelector: "a.open",
        imageSelector: "img.full",
        thumbnailSelector: "img.thumbnail",
        defaultTransition: "fade",
        /* InfoPane options */
        slideInfoZoneOpacity: 0.7,
        slideInfoZoneSlide: true,
        /* Carousel options */
        carouselMinimizedOpacity: 0.4,
        carouselMinimizedHeight: 20,
        carouselMaximizedOpacity: 0.9,
        thumbHeight: 75,
        thumbWidth: 100,
        thumbSpacing: 10,
        thumbIdleOpacity: 0.2,
        textShowCarousel: 'Pictures',
        showCarouselLabel: true,
        thumbCloseCarousel: true,
        useThumbGenerator: false,
        thumbGenerator: 'resizer.php',
        useExternalCarousel: false,
        carouselElement: false,
        carouselHorizontal: true,
        activateCarouselScroller: true,
        carouselPreloader: true,
        textPreloadingCarousel: 'Loading...',
        /* CSS Classes */
        baseClass: 'jdGallery',
        withArrowsClass: 'withArrows',
        /* Plugins: HistoryManager */
        useHistoryManager: false,
        customHistoryKey: false,
        /* Plugins: ReMooz */
        useReMooz: false
    },
    initialize: function(element, options) {
        this.setOptions(options);
        this.fireEvent('onInit');
        this.currentIter = 0;
        this.lastIter = 0;
        this.maxIter = 0;
        this.galleryElement = element;
        this.galleryData = this.options.manualData;
        this.galleryInit = 1;
        this.galleryElements = Array();
        this.thumbnailElements = Array();
        this.galleryElement.addClass(this.options.baseClass);

        if (this.options.useReMooz&&(this.options.defaultTransition=="fade"))
            this.options.defaultTransition="crossfade";

        this.populateFrom = element;
        if (this.options.populateFrom)
            this.populateFrom = this.options.populateFrom;
        if (this.options.populateData)
            this.populateData();
        element.style.display="block";

        if (this.options.useHistoryManager)
            this.initHistory();

        if ((this.options.embedLinks)|(this.options.useReMooz))
        {
            this.currentLink = new Element('a').addClass('open').setProperties({
                href: '#',
                title: ''
            }).injectInside(element);
            if ((!this.options.showArrows) && (!this.options.showCarousel))
                this.galleryElement = element = this.currentLink;
            else
                this.currentLink.setStyle('display', 'none');
        }

        this.constructElements();
        if ((this.galleryData.length>1)&&(this.options.showArrows))
        {
            var leftArrow = new Element('a').addClass('left').addEvent(
                'click',
                this.prevItem.bind(this)
            ).injectInside(element);
            var rightArrow = new Element('a').addClass('right').addEvent(
                'click',
                this.nextItem.bind(this)
            ).injectInside(element);
            this.galleryElement.addClass(this.options.withArrowsClass);
        }
        this.loadingElement = new Element('div').addClass('loadingElement').injectInside(element);
        if (this.options.showInfopane) this.initInfoSlideshow();
        if (this.options.showCarousel) this.initCarousel();
        this.doSlideShow(1);
    },
    populateData: function() {
        currentArrayPlace = this.galleryData.length;
        options = this.options;
        var data = $A(this.galleryData);
        data.extend(this.populateGallery(this.populateFrom, currentArrayPlace));
        this.galleryData = data;
        this.fireEvent('onPopulated');
    },
    populateGallery: function(element, startNumber) {
        var data = [];
        options = this.options;
        currentArrayPlace = startNumber;
        element.getElements(options.elementSelector).each(function(el) {
            elementDict = $H({
                image: el.getElement(options.imageSelector).getProperty('src'),
                number: currentArrayPlace,
                transition: this.options.defaultTransition
            });
            if ((options.showInfopane) | (options.showCarousel))
                elementDict.extend({
                    title: el.getElement(options.titleSelector).innerHTML,
                    description: el.getElement(options.subtitleSelector).innerHTML
                });
            if ((options.embedLinks) | (options.useReMooz))
                elementDict.extend({
                    link: el.getElement(options.linkSelector).href||false,
                    linkTitle: el.getElement(options.linkSelector).title||false,
                    linkTarget: el.getElement(options.linkSelector).getProperty('target')||false
                });
            if ((!options.useThumbGenerator) && (options.showCarousel))
                elementDict.extend({
                    thumbnail: el.getElement(options.thumbnailSelector).getProperty('src')
                });
            else if (options.useThumbGenerator)
                elementDict.extend({
                    thumbnail: options.thumbGenerator + '?imgfile=' + elementDict.image + '&max_width=' + options.thumbWidth + '&max_height=' + options.thumbHeight
                });

            data.extend([elementDict]);
            currentArrayPlace++;
            if (this.options.destroyAfterPopulate)
                el.dispose();
        });
        return data;
    },
    constructElements: function() {
        el = this.galleryElement;
        if (this.options.embedLinks && (!this.options.showArrows))
            el = this.currentLink;
        this.maxIter = this.galleryData.length;
        var currentImg;
        for(i=0;i<this.galleryData.length;i++)
        {
            var currentImg = new Fx.Morph(
                new Element('div').addClass('slideElement').setStyles({
                    'position':'absolute',
                    'left':'0px',
                    'right':'0px',
                    'margin':'0px',
                    'padding':'0px',
                    'backgroundPosition':"center center",
                    'opacity':'0'
                }).injectInside(el),
                {duration: this.options.fadeDuration}
            );
            if (this.options.preloader)
            {
                currentImg.source = this.galleryData[i].image;
                currentImg.loaded = false;
                currentImg.load = function(imageStyle, i) {
                    if (!imageStyle.loaded)    {
                        this.galleryData[i].imgloader = new Asset.image(imageStyle.source, {
                      'onload' : function(img, i){
                                                    img.element.setStyle(
                                                    'backgroundImage',
                                                    "url('" + img.source + "')")
                                                    img.loaded = true;
                                                    img.width = this.galleryData[i].imgloader.width;
                                                    img.height = this.galleryData[i].imgloader.height;
                                                }.pass([imageStyle, i], this)
                        });
                    }
                }.pass([currentImg, i], this);
            } else {
                currentImg.element.setStyle('backgroundImage',
                                    "url('" + this.galleryData[i].image + "')");
            }
            this.galleryElements[parseInt(i)] = currentImg;
        }
    },
    destroySlideShow: function(element) {
        var myClassName = element.className;
        var newElement = new Element('div').addClass('myClassName');
        element.parentNode.replaceChild(newElement, element);
    },
    startSlideShow: function() {
        this.fireEvent('onStart');
        this.loadingElement.style.display = "none";
        this.lastIter = this.maxIter - 1;
        this.currentIter = 0;
        this.galleryInit = 0;
        this.galleryElements[parseInt(this.currentIter)].set({opacity: 1});
        if (this.options.showInfopane)
            this.showInfoSlideShow.delay(1000, this);
        if (this.options.useReMooz)
            this.makeReMooz.delay(1000, this);
        var textShowCarousel = formatString(this.options.textShowCarousel, this.currentIter+1, this.maxIter);
        if (this.options.showCarousel&&(!this.options.carouselPreloader)&&(!this.options.useExternalCarousel))
            this.carouselBtn.set('html', textShowCarousel).setProperty('title', textShowCarousel);
        this.prepareTimer();
        if (this.options.embedLinks)
            this.makeLink(this.currentIter);
    },
    nextItem: function() {
        this.fireEvent('onNextCalled');
        this.nextIter = this.currentIter+1;
        if (this.nextIter >= this.maxIter)
            this.nextIter = 0;
        this.galleryInit = 0;
        this.goTo(this.nextIter);
    },
    prevItem: function() {
        this.fireEvent('onPreviousCalled');
        this.nextIter = this.currentIter-1;
        if (this.nextIter <= -1)
            this.nextIter = this.maxIter - 1;
        this.galleryInit = 0;
        this.goTo(this.nextIter);
    },
    goTo: function(num) {
        this.clearTimer();
        if(this.options.preloader)
        {
            this.galleryElements[num].load();
            if (num==0)
                this.galleryElements[this.maxIter - 1].load();
            else
                this.galleryElements[num - 1].load();
            if (num==(this.maxIter - 1))
                this.galleryElements[0].load();
            else
                this.galleryElements[num + 1].load();

        }
        if (this.options.embedLinks)
            this.clearLink();
        if (this.options.showInfopane)
        {
            this.slideInfoZone.clearChain();
            this.hideInfoSlideShow().chain(this.changeItem.pass(num, this));
        } else
            this.currentChangeDelay = this.changeItem.delay(500, this, num);
        if (this.options.embedLinks)
            this.makeLink(num);
        this.prepareTimer();
        /*if (this.options.showCarousel)
            this.clearThumbnailsHighlights();*/
    },
    changeItem: function(num) {
        this.fireEvent('onStartChanging');
        this.galleryInit = 0;
        if (this.currentIter != num)
        {
            for(i=0;i<this.maxIter;i++)
            {
                if ((i != this.currentIter)) this.galleryElements[i].set({opacity: 0});
            }
            gallery.Transitions[this.galleryData[num].transition].pass([
                this.galleryElements[this.currentIter],
                this.galleryElements[num],
                this.currentIter,
                num], this)();
            this.currentIter = num;
            if (this.options.useReMooz)
                this.makeReMooz();
        }
        var textShowCarousel = formatString(this.options.textShowCarousel, num+1, this.maxIter);
        if ((this.options.showCarousel)&&(!this.options.useExternalCarousel))
            this.carouselBtn.set('html', textShowCarousel).setProperty('title', textShowCarousel);
        this.doSlideShow.bind(this)();
        this.fireEvent('onChanged');
    },
    clearTimer: function() {
        if (this.options.timed)
            $clear(this.timer);
    },
    prepareTimer: function() {
        if (this.options.timed)
            this.timer = this.nextItem.delay(this.options.delay, this);
    },
    doSlideShow: function(position) {
        if (this.galleryInit == 1)
        {
            imgPreloader = new Image();
            imgPreloader.onload=function(){
                this.startSlideShow.delay(10, this);
            }.bind(this);
            imgPreloader.src = this.galleryData[0].image;
            if(this.options.preloader)
                this.galleryElements[0].load();
        } else {
            if (this.options.showInfopane)
            {
                if (this.options.showInfopane)
                {
                    this.showInfoSlideShow.delay((500 + this.options.fadeDuration), this);
                } else
                    if ((this.options.showCarousel)&&(this.options.activateCarouselScroller))
                        this.centerCarouselOn(position);
            }
        }
    },
    createCarousel: function() {
        var carouselElement;
        if (!this.options.useExternalCarousel)
        {
            var carouselContainerElement = new Element('div').addClass('carouselContainer').injectInside(this.galleryElement);
            this.carouselContainer = new Fx.Morph(carouselContainerElement, {transition: Fx.Transitions.Expo.easeOut});
            this.carouselContainer.normalHeight = carouselContainerElement.offsetHeight;
            this.carouselContainer.set({'opacity': this.options.carouselMinimizedOpacity, 'top': (this.options.carouselMinimizedHeight - this.carouselContainer.normalHeight)});
            this.carouselBtn = new Element('a').addClass('carouselBtn').setProperties({
                title: this.options.textShowCarousel
            }).injectInside(carouselContainerElement);
            if(this.options.carouselPreloader)
                this.carouselBtn.set('html', this.options.textPreloadingCarousel);
            else
                this.carouselBtn.set('html', this.options.textShowCarousel);
            this.carouselBtn.addEvent(
                'click',
                function () {
                    this.carouselContainer.cancel();
                    this.toggleCarousel();
                }.bind(this)
            );
            this.carouselActive = false;

            carouselElement = new Element('div').addClass('carousel').injectInside(carouselContainerElement);
            this.carousel = new Fx.Morph(carouselElement);
        } else {
            carouselElement = $(this.options.carouselElement).addClass('jdExtCarousel');
        }
        this.carouselElement = new Fx.Morph(carouselElement, {transition: Fx.Transitions.Expo.easeOut});
        this.carouselElement.normalHeight = carouselElement.offsetHeight;
        if (this.options.showCarouselLabel)
            this.carouselLabel = new Element('p').addClass('label').injectInside(carouselElement);
        carouselWrapper = new Element('div').addClass('carouselWrapper').injectInside(carouselElement);
        this.carouselWrapper = new Fx.Morph(carouselWrapper, {transition: Fx.Transitions.Expo.easeOut});
        this.carouselWrapper.normalHeight = carouselWrapper.offsetHeight;
        this.carouselInner = new Element('div').addClass('carouselInner').injectInside(carouselWrapper);
        if (this.options.activateCarouselScroller)
        {
            this.carouselWrapper.scroller = new Scroller(carouselWrapper, {
                area: 100,
                velocity: 0.2
            })

            this.carouselWrapper.elementScroller = new Fx.Scroll(carouselWrapper, {
                duration: 400,
                onStart: this.carouselWrapper.scroller.stop.bind(this.carouselWrapper.scroller),
                onComplete: this.carouselWrapper.scroller.start.bind(this.carouselWrapper.scroller)
            });
        }
    },
    fillCarousel: function() {
        this.constructThumbnails();
        this.carouselInner.normalWidth = ((this.maxIter * (this.options.thumbWidth + this.options.thumbSpacing + 2))+this.options.thumbSpacing) + "px";
        if (this.options.carouselHorizontal)
            this.carouselInner.style.width = this.carouselInner.normalWidth;
    },
    initCarousel: function () {
        this.createCarousel();
        this.fillCarousel();
        if (this.options.carouselPreloader)
            this.preloadThumbnails();
    },
    flushCarousel: function() {
        this.thumbnailElements.each(function(myFx) {
            myFx.element.dispose();
            myFx = myFx.element = null;
        });
        this.thumbnailElements = [];
    },
    toggleCarousel: function() {
        if (this.carouselActive)
            this.hideCarousel();
        else
            this.showCarousel();
    },
    showCarousel: function () {
        this.fireEvent('onShowCarousel');
        this.carouselContainer.start({
            'opacity': this.options.carouselMaximizedOpacity,
            'top': 0
        }).chain(function() {
            this.carouselActive = true;
            this.carouselWrapper.scroller.start();
            this.fireEvent('onCarouselShown');
            this.carouselContainer.options.onComplete = null;
        }.bind(this));
    },
    hideCarousel: function () {
        this.fireEvent('onHideCarousel');
        var targetTop = this.options.carouselMinimizedHeight - this.carouselContainer.normalHeight;
        this.carouselContainer.start({
            'opacity': this.options.carouselMinimizedOpacity,
            'top': targetTop
        }).chain(function() {
            this.carouselActive = false;
            this.carouselWrapper.scroller.stop();
            this.fireEvent('onCarouselHidden');
            this.carouselContainer.options.onComplete = null;
        }.bind(this));
    },
    constructThumbnails: function () {
        element = this.carouselInner;
        for(i=0;i<this.galleryData.length;i++)
        {
            var currentImg = new Fx.Morph(new Element ('div').addClass("thumbnail").setStyles({
                    backgroundImage: "url('" + this.galleryData[i].thumbnail + "')",
                    backgroundPosition: "center center",
                    backgroundRepeat: 'no-repeat',
                    marginLeft: this.options.thumbSpacing + "px",
                    width: this.options.thumbWidth + "px",
                    height: this.options.thumbHeight + "px"
                }).injectInside(element), {duration: 200}).start({
                    'opacity': this.options.thumbIdleOpacity
                });
            currentImg.element.addEvents({
                'mouseover': function (myself) {
                    myself.cancel();
                    myself.start({'opacity': 0.99});
                    if (this.options.showCarouselLabel)
                        $(this.carouselLabel).set('html', '<span class="number">' + (myself.relatedImage.number + 1) + "/" + this.maxIter + ":</span> " + myself.relatedImage.title);
                }.pass(currentImg, this),
                'mouseout': function (myself) {
                    myself.cancel();
                    myself.start({'opacity': this.options.thumbIdleOpacity});
                }.pass(currentImg, this),
                'click': function (myself) {
                    this.goTo(myself.relatedImage.number);
                    if (this.options.thumbCloseCarousel&&(!this.options.useExternalCarousel))
                        this.hideCarousel();
                }.pass(currentImg, this)
            });

            currentImg.relatedImage = this.galleryData[i];
            this.thumbnailElements[parseInt(i)] = currentImg;
        }
    },
    log: function(value) {
        if(console.log)
            console.log(value);
    },
    preloadThumbnails: function() {
        var thumbnails = [];
        for(i=0;i<this.galleryData.length;i++)
        {
            thumbnails[parseInt(i)] = this.galleryData[i].thumbnail;
        }
        this.thumbnailPreloader = new Preloader();
        if (!this.options.useExternalCarousel)
            this.thumbnailPreloader.addEvent('onComplete', function() {
                var textShowCarousel = formatString(this.options.textShowCarousel, this.currentIter+1, this.maxIter);
                this.carouselBtn.set('html', textShowCarousel).setProperty('title', textShowCarousel);
            }.bind(this));
        this.thumbnailPreloader.load(thumbnails);
    },
    clearThumbnailsHighlights: function()
    {
        for(i=0;i<this.galleryData.length;i++)
        {
            this.thumbnailElements[i].cancel();
            this.thumbnailElements[i].start(0.2);
        }
    },
    changeThumbnailsSize: function(width, height)
    {
        for(i=0;i<this.galleryData.length;i++)
        {
            this.thumbnailElements[i].cancel();
            this.thumbnailElements[i].element.setStyles({
                'width': width + "px",
                'height': height + "px"
            });
        }
    },
    centerCarouselOn: function(num) {
        if (!this.carouselWallMode)
        {
            var carouselElement = this.thumbnailElements[num];
            var position = carouselElement.element.offsetLeft + (carouselElement.element.offsetWidth / 2);
            var carouselWidth = this.carouselWrapper.element.offsetWidth;
            var carouselInnerWidth = this.carouselInner.offsetWidth;
            var diffWidth = carouselWidth / 2;
            var scrollPos = position-diffWidth;
            this.carouselWrapper.elementScroller.start(scrollPos,0);
        }
    },
    initInfoSlideshow: function() {
        /*if (this.slideInfoZone.element)
            this.slideInfoZone.element.remove();*/
        this.slideInfoZone = new Fx.Morph(new Element('div').addClass('slideInfoZone').injectInside($(this.galleryElement))).set({'opacity':0});
        var slideInfoZoneTitle = new Element('h2').injectInside(this.slideInfoZone.element);
        var slideInfoZoneDescription = new Element('p').injectInside(this.slideInfoZone.element);
        this.slideInfoZone.normalHeight = this.slideInfoZone.element.offsetHeight;
        this.slideInfoZone.element.setStyle('opacity',0);
    },
    changeInfoSlideShow: function()
    {
        this.hideInfoSlideShow.delay(10, this);
        this.showInfoSlideShow.delay(500, this);
    },
    showInfoSlideShow: function() {
        this.fireEvent('onShowInfopane');
        this.slideInfoZone.cancel();
        element = this.slideInfoZone.element;
        element.getElement('h2').set('html', this.galleryData[this.currentIter].title);
        element.getElement('p').set('html', this.galleryData[this.currentIter].description);
        if(this.options.slideInfoZoneSlide)
            this.slideInfoZone.start({'opacity': [0, this.options.slideInfoZoneOpacity], 'height': [0, this.slideInfoZone.normalHeight]});
        else
            this.slideInfoZone.start({'opacity': [0, this.options.slideInfoZoneOpacity]});
        if (this.options.showCarousel)
            this.slideInfoZone.chain(this.centerCarouselOn.pass(this.currentIter, this));
        return this.slideInfoZone;
    },
    hideInfoSlideShow: function() {
        this.fireEvent('onHideInfopane');
        this.slideInfoZone.cancel();
        if(this.options.slideInfoZoneSlide)
            this.slideInfoZone.start({'opacity': 0, 'height': 0});
        else
            this.slideInfoZone.start({'opacity': 0});
        return this.slideInfoZone;
    },
    makeLink: function(num) {
        this.currentLink.setProperties({
            href: this.galleryData[num].link,
            title: this.galleryData[num].linkTitle
        })
        if (!((this.options.embedLinks) && (!this.options.showArrows) && (!this.options.showCarousel)))
            this.currentLink.setStyle('display', 'block');
    },
    clearLink: function() {
        this.currentLink.setProperties({href: '', title: ''});
        if (!((this.options.embedLinks) && (!this.options.showArrows) && (!this.options.showCarousel)))
            this.currentLink.setStyle('display', 'none');
    },
    makeReMooz: function() {
        this.currentLink.setProperties({
            href: '#'
        });
        this.currentLink.setStyles({
            'display': 'block'
        });

        this.galleryElements[this.currentIter].element.set('title', this.galleryData[this.currentIter].title + ' :: ' + this.galleryData[this.currentIter].description);
        this.ReMooz = new ReMooz(this.galleryElements[this.currentIter].element, {
            link: this.galleryData[this.currentIter].link,
            shadow: false,
            dragging: false,
            addClick: false,
            resizeOpacity: 1
        });
        var img = this.galleryElements[this.currentIter];
        var coords = img.element.getCoordinates();
        delete coords.right;
        delete coords.bottom;

        widthDiff = coords.width - img.width;
        heightDiff = coords.height - img.height;

        coords.width = img.width;
        coords.height = img.height;

        coords.left += Math.ceil(widthDiff/2)+1;
        coords.top += Math.ceil(heightDiff/2)+1;

        this.ReMooz.getOriginCoordinates = function(coords) {
            return coords;
        }.bind(this, coords);
        this.currentLink.onclick = function () {
            this.ReMooz.open.bind(this.ReMooz)();
            return false;
        }.bind(this);
    },
    /* To change the gallery data, those two functions : */
    flushGallery: function() {
        this.galleryElements.each(function(myFx) {
            myFx.element.dispose();
            myFx = myFx.element = null;
        });
        this.galleryElements = [];
    },
    changeData: function(data) {
        this.galleryData = data;
        this.clearTimer();
        this.flushGallery();
        if (this.options.showCarousel) this.flushCarousel();
        this.constructElements();
        if (this.options.showCarousel) this.fillCarousel();
        if (this.options.showInfopane) this.hideInfoSlideShow();
        this.galleryInit=1;
        this.lastIter=0;
        this.currentIter=0;
        this.doSlideShow(1);
    },
    /* Plugins: HistoryManager */
    initHistory: function() {
        this.fireEvent('onHistoryInit');
        this.historyKey = this.galleryElement.id + '-picture';
        if (this.options.customHistoryKey)
            this.historyKey = this.options.customHistoryKey;

        this.history = new History.Route({
            defaults: [1],
            pattern: this.historyKey + '\\((\\d+)\\)',
            generate: function(values) {
                return [this.historyKey, '(', values[0], ')'].join('')
            }.bind(this),
            onMatch: function(values, defaults) {
                if (parseInt(values[0])-1 < this.maxIter)
                    this.goTo(parseInt(values[0])-1);
            }.bind(this)
        });
        this.addEvent('onChanged', function(){
            this.history.setValue(0, this.currentIter+1);
            this.history.defaults=[this.currentIter+1];
        }.bind(this));
        this.fireEvent('onHistoryInited');
    }
};
gallery = new Class(gallery);

gallery.Transitions = new Hash ({
    fade: function(oldFx, newFx, oldPos, newPos){
        oldFx.options.transition = newFx.options.transition = Fx.Transitions.linear;
        oldFx.options.duration = newFx.options.duration = this.options.fadeDuration;
        if (newPos > oldPos) newFx.start({opacity: 1});
        else
        {
            newFx.set({opacity: 1});
            oldFx.start({opacity: 0});
        }
    },
    crossfade: function(oldFx, newFx, oldPos, newPos){
        oldFx.options.transition = newFx.options.transition = Fx.Transitions.linear;
        oldFx.options.duration = newFx.options.duration = this.options.fadeDuration;
        newFx.start({opacity: 1});
        oldFx.start({opacity: 0});
    },
    fadebg: function(oldFx, newFx, oldPos, newPos){
        oldFx.options.transition = newFx.options.transition = Fx.Transitions.linear;
        oldFx.options.duration = newFx.options.duration = this.options.fadeDuration / 2;
        oldFx.start({opacity: 0}).chain(newFx.start.pass([{opacity: 1}], newFx));
    }
});

/* All code copyright 2007 Jonathan Schemoul */

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Follows: Preloader (class)
* Simple class for preloading images with support for progress reporting
* Copyright 2007 Tomocchino.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

var Preloader = new Class({

Implements: [Events, Options],

options: {
root    : '',
period   : 100
},

initialize: function(options){
this.setOptions(options);
},

load: function(sources) {
this.index = 0;
this.images = [];
this.sources = this.temps = sources;
this.total = this. sources.length;

this.fireEvent('onStart', [this.index, this.total]);
this.timer = this.progress.periodical(this.options.period, this);

this.sources.each(function(source, index){
this.images[index] = new Asset.image(this.options.root + source, {
'onload' : function(){ this.index++; if(this.images[index]) this.fireEvent('onLoad', [this.images[index], index, source]); }.bind(this),
'onerror' : function(){ this.index++; this.fireEvent('onError', [this.images.splice(index, 1), index, source]); }.bind(this),
'onabort' : function(){ this.index++; this.fireEvent('onError', [this.images.splice(index, 1), index, source]); }.bind(this)
});
}, this);
},

progress: function() {
this.fireEvent('onProgress', [Math.min(this.index, this.total), this.total]);
if(this.index >= this.total) this.complete();
},

complete: function(){
$clear(this.timer);
this.fireEvent('onComplete', [this.images]);
},

cancel: function(){
$clear(this.timer);
}

});

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Follows: formatString (function)
* Original name: Yahoo.Tools.printf
* Copyright Yahoo.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

function formatString() {
    var num = arguments.length;
    var oStr = arguments[0];
    for (var i = 1; i < num; i++) {
        var pattern = "\\{" + (i-1) + "\\}";
        var re = new RegExp(pattern, "g");
        oStr = oStr.replace(re, arguments[i]);
    }
    return oStr;
}

//]]>
</script>
<style type='text/css'>
#myGallery, #myGallerySet {width: 515px;height: 250px;z-index:0;}

.jdGallery a{outline:0;}

.jdGallery{overflow: hidden;position: relative;}

.jdGallery img{border: 0;margin: 0;}

.jdGallery .slideElement
{width: 100%;height: 100%;background-color: #000;background-repeat: no-repeat;background-position: center center;background-image:url('');}

.jdGallery .slideInfoZone
{position: absolute;z-index: 10;width: 100%;margin: 0px;left: 0;bottom: 0;height: 90px;background: #363636;color: #fff;text-indent: 0;overflow: hidden;}

* html .jdGallery .slideInfoZone{bottom: -1px;}

.jdGallery .slideInfoZone h2
{padding: 0;font-size: 14px;text-decoration:none;margin: 0;margin: 2px 5px;font-weight: bold;color: #ff9000 !important;}

.jdGallery .slideInfoZone h2 a
{padding: 0;font-size: 14px;text-decoration:none;margin: 0;font-weight: bold;color: #ff9000 !important;}

.jdGallery .slideInfoZone p
{padding: 0;font-size: 12px;margin: 2px 5px;color: #eee;}


</style>


දෑන් save template.

ඉට පස්සේ Go to Layout --> Page Elements Click on Add a Gadget ගන්න 'HTML/Javascript'ඒකක් box ඈතුලෙන් මම පහල දීලා තීයේන කොර්ඩ් ටීක copy /paste කරගන්න දෑන් වෑඩේ හරී දෑන් click save කරන්න
THIS-IS-FEATURED-POST-1-TITLE


FEATURED-POST-1-DESCRIPTION

THIS-IS-FEATURED-POST-2-TITLE


FEATURED-POST-2-DESCRIPTION

THIS-IS-FEATURED-POST-3-TITLE


FEATURED-POST-3-DESCRIPTION

THIS-IS-FEATURED-POST-4-TITLE


FEATURED-POST-4-DESCRIPTION

THIS-IS-FEATURED-POST-5-TITLE


FEATURED-POST-5-DESCRIPTION
දෑන් මම කීයන්න යන්නේ මේ ගෑජට් එක කොහොමද කීයලා අපීට ඔන වීදීයට වේනස් කරගන්නේ . ඒ කීවුවේ අපේ පොස්ට් මේ Featured Posts Auto Slider ගෑජට් එකට දාගන්න හෑටී හරී ලේසී ..මම පහත සදහන් කරලා තීයේන වීදීහට වෑඩේ කරගන්න . මුලීන්ම දෑන් ඔයාලා මම මුලීන් කීවුව වීදීහට cord copy /paste කරගනීපු'HTML/Javascript' box ඒක අරගන්න ඒ 'HTML/Javascript' box ඒකේ තීයේන කොර්ඩ් තමයී වේනස් කරන්න තීයෙන්නේ .ඒ HTML/Javascript' box ඒකේ edit ගීහීල්ලා මම පහත දේන කොර්ඩ් Ctrl+f ඒන බාර් එකේ find box එකට copy/ paste කරලා සොයගන්න. ඒවා මකලා ඔයාලාගේ දෙවල් ඒ තෑන් වලට දෙන්න .
[1] ENTER-YOUR-POST-5-LINK-HERE
[2] THIS-IS-FEATURED-POST-X-TITLE
[3] FEATURED-POST-X-DESCRIPTION
[4] FEATURED-POST-5-IMAGE-ADDRESS


[1] ඔයාලාට මේ ගෑජට් ඒකට දාගන්න ඔන පොස්ට් එකේ ලීන්ක් ඒක
[2] පොස්ට් එකේ TITLE ඒකක් ලීයන්න
[3] පොස්ට් ඒක ගෑන පොඩී වීස්තරයක් ලීයන්න
[4] පීන්තුරයක ලීන්ක් ඒකක් දෙන්න

මේ වගේ කොටස් පහක් තීයෙනවා ඒ කීයන්නේ ඔයාලගේ පොස්ට් පහක් මේ Featured Posts Slider ගෑජට් එකේ දාන්න පුලුවන් .. මම ඉහල සටහන් කර අකාරයට ඒ පහම ඔයාලට ඔන වීදීහට වේනස් කරගන්න ඉට පස්සේ
[ HTML/Javascript ] save කරගන්න දෑන් නම් වෑඩේ හරී

2 comments

 1. Madhawa Habarakada  

  මේක හොඳයි, නමුත් හොඳටම දිග වැඩියි. සයිට් එක ස්ලෝ වෙයි.

 2. ADARE  

  @Madhawa Habarakada සහොදරයා මම මේ ගෑජට් ඒක සයීට් කීහීපයකටම දාලා බෑලුවා නමුත් ස්ලො වීමක් නම් සීදුවුනේ නෑ .. බොහොම ස්තුතීයී අදහස් දෑක්වීම සම්භන්දව

Post a Comment