ඔන්න මම අද ජාලය තුල පොඩී රස්තීයාදු පාරක් දැම්මා ඒ අතර තුර මම පොඩ්ඩක් සොයලා බැලුවා ලොකයේ ඉන්න අදීක වීෂ සහීත සර්පයන් ගෑන මම දෑන් කීයන්න යන්නේ ලොකයේ අදීක වීෂ සහීත සර්පයන් සහා මීනීස් ලොකයේ ඉන්න ඉතා වීෂ සහීත සත්ව්‍යා පිලිබදව pic සමග දාලා ඇති බලන්න කොහොමද කීයලා .


අපේ පොඩී චලනක් උනත් ඈතී අපේ මරනය සීදුවන්න හෑම දෙයක්ම දුවන්නේ වාසනාව අවාසනාව මත බව මොහොතක් සීතුවොත් වෑටහේ සරල උදාහරනයක් : සුනාමීයට ලයීෆී ගඩ්ලා හීටන් වතුරේ ගීලීලා මැරුනා තවත් අවස්ථාවල අපී කීයනවා නොසෑලීකීලීමත් බව නීසා මේය සීදුවු බව ඒ නොසෑලීකීලීමත් වීමත් ඒ මොහොතෙ ඒ ප්‍රද්ගලයා වටා තීයේන අවාසනාව මත සීදුව දෑයක් බව වීශ්වාස කරනවා. මේ වාසනාව හා අවාසනාව යන චක්‍රය අපී හෑමොටම පොදුවේ ක්‍රීයා කරන බව මගේ මතයයී ..
Sea Snakemost dangerous animal in the sea Sea snake
Basic human fear of snakes put this species on the list of dangerous sea animals. But in reality this sea snakes life hidden in the sea and not too threatening human life. However, these snake venom is still a frightening poison. In one bite, this snake venom is able to paralyze prey and kill it in seconds.


1. The Belcher’s Sea Snake
Also known as the Faint-banded Snake. This reptile was christened John Edward Gray after the legendary explorer, Sir Edward Belcher. The Belcher is by nature quite and amiable, found mostly in the coastal areas near Philippines. The Belcher snake has a poison, which is around 100 times stronger than the Inland Taipan. However, the snake is not known to deliver a lethal dose every time.
2. The Inland Taipan
It is by default a local of the deserts of Australia. The snake is known to be docile, and coy, which should be good news, for its default venom is strong enough to deliver a fatal blow to around hundred full grown humans. Venom around four hundred times stronger than that of a Cobra.
3. The Beaked Sea Snake
Another big time exploit in world of snakes. This snake is known for its venom and is spotted around the rim of the Persian Gulf up to those of Australia without fail. A dig of this reptile has enough power to kill 10 men. Also this snake is known for biting without aggravation and is to blame for almost half of all sea snake bites and most of the deaths thereafter.
4. Krait
It is known for its venom which happens to be around fifteen times stronger than that of a cobra. There are accidents of people being bitten by this snake when they end up surprising it. Mostly, because the krait may take a shelter in domestic civil areas.
5. The Philippine Cobra
By the very implication of its name is found on Philippines Islands and has a way of flaring its hood. This way of the cobra has given it a special category among snake charmers.
6. The Indian King Cobra
It is simply the largest of the venomous as it can take on a length up to 13 feet in length and gain somewhere around 9 kilograms of weight. Though it does not come with the strongest of venoms, it sure does know the art of pumping a good quantity of its venom into its victim.
7. Russell’s viper
A lot many people consider the Russell’s viper as being the most venomous snake in Asia. Its high presence among civil population has made it quite a killer.
8. The Black Mamba
The Black Mamba found in Africa is not a high time man killer because of its nature, but because of the fact that its territory has been invaded by humans and also because it is found in some 14 nations world wide. In fact, besides being a poisonous snake, the black mamba is the fastest snake by all measures, which can reach a speed of around 20 kmph.
9. The Yellow-Jawed Tommy Goff
It is also known as the ‘Fer-de-lance’ is locally found in many areas of South America. This snake is reputed for having a very bad nature and severe temperament, which make this snake strike a very high, which is not matched by many snakes. There fangs seek heat patterns, an ability which makes them deadly at night hunts. Be it man, animal or simply fun.
10. The Multibanded krait
It is better known as the Many Banded or Taiwanese Banded krait will be the last mention in our list. The snake is mostly found in the Indian subcontinent. The venom of a multibanded krait is known to paralyze people before killing them.

මේම සත්වයා ඈසට නොපේනේන හො පයට පෑගෙන සත්වයෙක් නොවේ අපී කාටත් සෑම ස්ථානයකදීම දකීන්න පුලුවන් වන මේම සත්වයා හදුන්වනවා නම් කීහීපයකීන් . තරුන අවදීයේ කෙල්ල ලෙසත් ,

මෑදී අවදීයේ ගෑහෑනීය ලෙසත් . මොහුන් ලස්සන කෙල්ලන් සහ කෑත කෙල්ලන් සහ ලස්සන ගෑහෑනු , කෑත ගෑහෑනු යන අකාරයෙන් වර්ග කීරීමට හෑකීයී.

මේම සත්වයන්ගේ ගොදුර බවට පත්වන්නේ කොල්ලො සහා මෑදීවීයේ පීරීමී සමහර අවස්ථාවලදී මහලු පීරීමීන් පවා ගොදුර බවට පත් කරගන්නා මොහුන්ගේ වීෂ මනසට හා හදවතට සීතව හා ශරීරයේ වීවීද කොටස් වලට ඈතුල් කීරීමේ හෑකීයවක් මොහුන්ට තීබේන අතර .

මොහුන් තම වර්ගය සමගද ඊරීසීයාව සහා කොපය යන වීෂ වලීන් ගෑටුම් ඈතීකර ගන්නා අතර . මොහුන්ගේ වීශ මගීන් මුලු ලොකයම වීනාශකර දෑමීමේ හෑකීයවක් මොහුන් සතුව ඈත.

ඒ වගෙම මොහුන්ගේ වයීරය යන වීෂ වලට ගොදුරු වු පුද්ගලයෙකුට මරනයෙන් බේරීමට අපහසුය මේ නීසා මේම සත්වයන්ගෙන් ප්‍රවේසම් වීමට අප වගබලාගත යුතුය..

0 comments

Post a Comment