රේඩියෝ කලාවේ උඩුයටි කුරු පෙරළිය
දැන් රටම අහන්නේ Fm Colombo
දවසම සිංදුවෙන් ගෙවන්න
එන්න සෙට් වෙන්න♥ NighT Of L♥vE ♥
with Nico & Nishi.........| N² |
Today 7.30pm to 9.30pm On Fm Colombo
Stay Tune www.fmcolombo.comමෙතනින් සයිටි එකට යන්න
http://www.fmcolombo.com/

මෙන්න ‍පොප් අප් එක
http://live.fmcolombo.com/

චැට් එකට හොරෙන් එන්න
http://chat.fmcolombo.com/

https://www.facebook.com/fmcolombo
https://www.facebook.com/groups/FmColombo/

0 comments

Post a Comment