.


පටන් ගැන්ම කියන්න දෙයක් නැ වගේ  දන්නවා ද ? SEO ගැන කවුද නොදන්නෙ.
 නමුත් අපි නොදන්නා බොහොදේවල් තියෙනවා ඔන්න මන් දන්න පොඩ්ඩ ඔයාලා එක්ක බෙදා ගන්න තමයි මේ ලිපිය තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
 දන්න පොඩ්ඩ එක ලිපියකින් නම් බෙදාගන්න බැරිවේ නමුත් කොටස් විදිහට මන්  මෙ ගැන දන්න දේවල් ඔයාලාට කියන්නම් .මුලින්ම කියන්න ඔන ඔයාලා බ්ලොග් එකක් හදනකොට බ්ලොග් එකට නම දාන්නත් කලින් නොමිලේ Templates   ලබා දෙන අඩවියකට ගිහිල්ලා Blogger Template බාගෙන එක බ්ලොගය තුලට ඔබ්බවා ගන්න එපා මුලින් ගුගල් විසින් ලබාදෙන සරළ Template use කරමු.
ටික දවසක් යනකොට  හොද Template බලලා දාගත්තාට අවුලක් නැ .ඔයාලට හිතෙන විදිහක් ,

 ඔන්න මම අද කියන්න යන්නේ පොඩි සරළ කොටසක් ගැන එ තමයි අඩවිය නොමිලේ  Search Engine Submission කරගන්න පුලුවන් ලින්ක් කිහිපයක්  දෙන්න තමා හදන්නේ .

http://www.free-web-submission.co.uk
http://www.scrubtheweb.com/addurl.html
http://addurl.amfibi.com/
300 -Search Engine and Web Directory Submissions – Link
170- Search Engine and Web Directory Submissions – Link
150- Search Engine Submissions – Link
140 -Search Engine Submissions – Link
140 -Search Engine and Web Directory Submissions – Link
130- Search Engine Submissions – Link
100 -Search Engine and Web Directory Submissions – Link
50- Search Engine Submissions – Link
40- Search Engine and Web Directory Submissions – Link
21 -Search Engines and Web Directory Submissions – Link
20 -Search Engine Submissions (at bottom of page) – Link
12 -Search Engine Submissions – Link

 මේ ටික විතරක් කරලා නම් මදි නමුත් මුලින් මෙ ටිකෙන් පටන් ගමු .
 තව Do-Follow And No-Follow Comments ලින්ක් ගැනත් ගුගල් page රැන්ක් වැඩි කරගන්න විදිහ ගැන මන්  දන්න ටික කියන්නම් නමුත් අද  නම් මේ ඇතිවගේ
Do-Follow  ලින්ක් හොයාගන්න කට්ටකන්න වෙනවා නමුත් try කරලා බලන්න පහත තියෙන කොටස් ගුගල් තුල search කරලා හොයාගන්න.
1) site:.edu “powered by expressionengine” “ඔයාලා ගේ අඩවිය සම්භන්ද KEYWORD ඇතුල්  කරන්න ”
   ex:auto
2)site:.gov “powered by expressionengine” “ADD YOUR KEYWORD”
3) site:.com “powered by expressionengine” “ADD YOUR KEYWORD”
4) site:.edu “Powered by BlogEngine.NET”site:.edu inurl:blog “post a comment” -”comments closed” -”you must be logged in” “ADD YOUR KEYWORD”
5)site:.edu inurl:wp-login.php +blog
6)site:.gov inurl:wp-login.php +blog
7)site:.gov “your keyword” -”you must be logged in” -”comments are closed”
8)site:.edu “no comments” +blogroll -”posting closed” -”you must be logged in” -”comments are closed”
කොමන් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට
_________________________________________________
දැන් ඔයාගේ කොමන්ට් එක
<a href="ඔයාගේ WEB URL">ඔයාගේ WEB Title</a>
_________________________________________________
edu and gov   තමා Do-Follow link ගොඩක් වටින්නේ
 මෙ ගැන තවත් ලිපියකින් කතා කරමු .
  මේ දේවල් වලට කට්ටකන්න ඔන ටිකක්.
 සිංහල අඩවියක් තුලට පිරිස ගෙන්ව ගන්න සින්ඩිය තවත් සිංහල බ්ලොග් directories තුලින් පුලුවන් .
 නමුත් ඉතින් කට්ටකලා හරි තමන්ගේ සිංහල බ්ලොගයත් රැන්කින් කරගන්න කැමති අයට පුලුවන් සිංහල අඩවියකට උනත් මේ දේවල් බාවිතා කරන්න.

17 comments

 1. indika  

  best sharing.thanks for the list

 2. luxury home furnishings  

  Wonderful blog! coming from an intelligent person like you. This is really one of a kind that makes me go back and read it again.
  Thanks for this post. It's a big help.

  luxury home furnishings

 3. Anonymous  

  Thanks keep it up :)

 4. public liability insurance quote  

  A very nice informational blog.Keep on making such important blog post.Your work is really being appreciated by some one.

 5. alekhya  

  wonderful information, I had come to know about your blog from my friend nandu , hyderabad,i have read atleast 7 posts of yours by now, and let me tell you, your website gives the best and the most interesting information. This is just the kind of information that i had been looking for, i\'m already your rss reader now and i would regularly watch out for the new posts, once again hats off to you! Thanks a ton once again, Regards, atozlatestsongs free download

  regards
  alekhya
  http://atozlatestmp3.com/endukante-premanta-ram2012telugu-songs-free-download/

 6. alekhya  

  wonderful information, I had come to know about your blog from my friend nandu , hyderabad,i have read atleast 7 posts of yours by now, and let me tell you, your website gives the best and the most interesting information. This is just the kind of information that i had been looking for, i\'m already your rss reader now and i would regularly watch out for the new posts, once again hats off to you! Thanks a ton once again, Regards, atozlatestsongs free download
  Thanks & Regards
  V.Alekhya
  http://atozlatestmp3.com/teri-rehmatein-2012-hindi-mp3-songs-free-download/

 7. Intraday Tips  

  The post is written in very a good manner and it entails many useful information for me. I appreciated what you have done here. I am always searching for informative information like this. Thanks for sharing with us.

 8. share market tips  

  Nice Information! I personally really appreciate your article. This is a great website. I will make sure that I stop back again!. share market tips

 9. Equity Tips  

  This is the first time i am reading your post and admire that you posted article which gives users lot of information regarding particular topic thanks for this share.:)

 10. Stock Tips  

  This is the perfect blog for anyone who wants to know about this topic. It contains truly information. Your website is very useful. I admire the valuable advice you make available in your expertly written content. I want to thank you for this informative read; I really appreciate sharing this great.

 11. Anonymous  

  nice work buddy

 12. khushi pandey  

  The blog was absolutely fantastic! Lot of great information which can be helpful in some or the other way. Keep updating the blog, looking forward for more contents...Great job, keep it up..
  Stock Tips

 13. mibm global  

  I really like it this kind of information..........Great blog post and really helpful...... and your blog are very interesting and inspiring.
  MBA online

 14. luckys  

  activa 5g

 15. whatsapp plus apk  

  GBWhatsApp Download

 16. luckys  

  WhatsApp Plus app

 17. prasanthi  

  Very nice information. Thank you for sharing the information.
  bigo live app signup

Post a Comment