මම අද ඔයාලට නීයම ෆීල්ම් ඒකක් ගේනවා ,


Mirrors [මීර] තමයී මේ ෆීල්ම් ඒකේ නම . හොදට බයවේන්න නම් බලන්න මරු ෆීල්ම් ඒක මේ ෆීල්ම් ඒක පුරවටම දීග හෑරේන්නේ මුහුන බලන කන්නාඩී වලීන් වන සීදුවන අත්භුත මීනීමෑරුම් පීලීබද . මේ ෆීල්ම් ඒක පුරාවටම බීය උපදවන සුලු සීද්දීන් වලීන් පීරී ඉතීරී තීයේනවා ... මේ ෆීල්ම් ඒක ඉතා ස0වේදී අයටනම් සුදුසු නෑ .කෑමතී අය මේතනීන් බාගන්න ..මේ පීලීබද ඔයාලගේඅදහස් කොමන්ට් කරන්න ..
2 comments

  1. ravinrosh  

    එල film එක තැන්කූ වේවා .....!!!!!
    තව තියනවනම් දාන්න.

  2. ADARE  

    @ravinrosh අනීවා ලගදීම තව නීයම ෆීල්ම් ටීකක් දාන්නම්
    ස්තුතීයී අදහස් දැක්වීම සම්බන්දව

Post a Comment